خانواده

آمادگی ایران در حوزه‌های اکتشاف نفت و ساخت نیروگاه در کوبا

آمادگی ایران در حوزه‌های اکتشاف نفت و ساخت نیروگاه در کوبا

خانواده ایرانی -دکتر سیدحسن هاشمی در این دیدار ضمن تسلیت درگذشت فیدل کاسترو، گفت: کوبا با امید به آینده و با

}