خانواده

حداکثر نرخ سود وامهای لیزینگی تعیین شد

حداکثر نرخ سود وامهای لیزینگی تعیین شد

خانواده ایرانی -در حال حاضر بخش عمده‌ای از تأمین مالی نظام اقتصادی کشور توسط بانک‌ها انجام می‌پذیرد. این موضوع به نوبه